Smlouva PODZIM 2018

Pokud si chcete Smlouvu uložit nebo vytisknout, stiskněte CTRL+P.

SMLOUVA PODZIM 2018

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce Provozovatele a Dyzajnéra při realizaci projektu Dyzajn market – prodejní výstavy autorské tvorby, která se uskuteční na náměstí Václava Havla na části pozemku p.č. 942/1 a/nebo 943/1, vše k.ú. Nové město.

2. Doba trvání akce

Provozovatel se zavazuje pro účely příprav akce, akce samotné a ukončení akce v termínu 15.-16. 9. 2018 poskytnout část prostor náměstí Václava Havla, a to v rámci časového úseku 8:00 až 20:00 (den 1.) a 8:00 až 21:00 (den 2.).

3. Stav a doba předání

Provozovatel je povinen předat Dyzajnérovi a Dyzajnér je povinen obsadit jemu určenou pozici nejpozději v 9:30 dle určení provozovatele. Designer je povinen vrátit nepoškozenou, vyklizenou a čistou pozici Provozovateli zpět, a to nejpozději do 21:00 posledního dne trvání akce.

4. Úhrada

a) Dyzajnér se zavazuje za účast na akci uhradit Provozovateli danou cenu dle výzvy, která přijde v případě, že bude Dyzajnér k účasti vybrán. Platbu je nutné zaplatit dle pokynů ke splatnosti. Fakturu obdrží Dyzajnér na akci první den konání, neobdržel-li ji předem elektronicky.

b) Pokud Dyzajnér svou pozici neobsadí dle čl. 3, je Dyzajnér povinen Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši určeného poplatku za účast na akci (tj. případně uhrazený poplatek za účast na akci nebude Dyzajnérovi vrácen, jelikož bude tato pohledávka Provozovatelem započtena oproti pohledávce Provozovatele vůči Dyzajnérovi na úhradu smluvní pokuty).

5. Další závazky stran, pojištění, odpovědnost

a) Dyzajnér je povinen přidělenou pozici udržovat v čistotě a chránit jí před vznikem škod. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nesmí Dyzajnér provádět jakékoli úpravy nebo změny přidělené pozice (např. nátěry, trvalé úpravy přiděleného místa).

b) Provozovatel není odpovědný za nemožnost výkonu práv Dyzajnéra z důvodu vyšší moci, tj. pokud vznikne překážka, jež nastala nezávisle na vůli Provozovatele a brání Dyzajnérovi ve splnění jeho povinnosti a zároveň nelze rozumně předpokládat, že by Provozovatel tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat a zároveň platí, že Dyzajnér v době uzavření této Smlouvy tuto překážku nemohl předvídat.

c) Pokud Dyzajnér poruší povinnosti dle čl. 3 výše (tj. nepředá nepoškozenou, vyklizenou a čistou přidělenou pozici do 21:00 v poslední den trvání akce), zavazuje se Dyzajnér Provozovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Případné právo Provozovatele na náhradu škody tímto není vyloučeno.

d) Dyzajnér se zavazuje dodržovat veškeré pokyny Provozovatele, které mohou být uděleny i ústně. V případě porušení jakéhokoliv pokynu Provozovatele Dyzajnérem, bude Provozovatel oprávněn okamžitě odstoupit od této Smlouvy s tím, že bude Provozovatel po Dyzajnérovi oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši poplatku za účast na akci (tj. případný uhrazený poplatek za účast nebude Dyzajnérovi navrácen, jelikož bude Provozovatelem použit k úhradě výše uvedené smluvní pokuty).

e) Dyzajnér je povinen parkovat, vykládat, nakládat a uskladňovat věci pouze v souladu s pokyny Provozovatele, a to pod smluvní pokutou 5.000 Kč za každé porušení této povinnosti.

f) Dyzajnér tímto uděluje Provozovateli souhlas s pořízením a užitím jakéhokoliv obrazového či audiovizuálního záznamu, který zachycuje Dyzajnéra (popř. jeho stánek či zboží) pro účely vytvoření fotodokumentace a audiovizuálního dokumentu pojednávajícím o akcích pořádaných Provozovatelem (tj. nebude se jednat o neoprávněný zásah do osobnostních práv Dyzajnéra ve smyslu § 86 občanského zákoníku).

g) Dyzajnér tímto poskytuje Provozovateli bezúplatně licenci k výkonu práv užít autorská díla či jiné obdobné, zákonem chráněné nehmotné statky zobrazené v době trvání akce, a to pro účely šíření, rozmnožování a rozšiřování letáků, emailů či jiných propagačních materiálů (včetně zobrazení na internetových stránkách), a to bez časového, územního či množstevního omezení.

h) Dyzajnér se zavazuje k tomu, mít na akci svůj prodejní stánek se zbožím po celou oficiální dobu konání akce. Není možné balit své věci dříve, pod pokutou 5000 Kč.

i) Dyzajnér bere na vědomí, že by měl disponovat pojištěním pokrývající škodu způsobenou třetí osobě svou činností, jakož i pojištění svých movitých věcí, neboť se Dyzajnér i Provozovatel dohodly, že za takto vzniklé škody na majetku Dyzajnéra či v důsledku jednání Dyzajnéra, nese odpovědnost Dyzajnér.

6. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů po vzájemném projednání, podle svobodné, pravé a vážné vůle smluvních stran. Vyplněním přihlášky s touto smlouvou ten, co se přihlašuje, plně souhlasí.