CYRIL HANČL POTTERY & SCULPTURES

15—16/5/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

CZ: Tvorba keramika a sochaře Cyrila Hančla zahrnuje jak užitné keramické předměty pro stolování, jako jsou talíře, šálky, misky a mísy, čajové konvice a vázy, tak i díla čistě uměleckého charakteru – objekty a sochy z keramiky, kamene nebo kovu. Všechny keramické kusy včetně užitných, jsou originály vytvořené od začátku do konce jeho rukama na hrnčířském kruhu, bez použití jakýchkoli šablon nebo forem. Každý kus je tedy odlišný. Užitnou keramiku vypaluje většinou při teplotách okolo 1250°C, což umožňuje její použití v moderní domácnosti včetně mytí v myčce. Cyril Hančl vychází ve své tvorbě z principu, že předměty, kterými jsme obklopeni a kterých se dotýkáme, spoluutvářejí naše životy. Jeho zásadou je snaha o redukci formy, neboť zjednodušení vede mysl ke klidu a klidná mysl poskytuje člověku úlevu. EN: The creative work of potter and sculptor Cyril Hančl includes utility pottery for dining, such as plates, cups, bowls and bowls, teapots and vases, as well as works of an artistic nature - objects and sculptures made of ceramics, stone or metal. All of his ceramics, are originals created from beginning to end exclusively by his own hands on a potter's wheel, without the use of any templates or molds. Each piece is different. His utility ceramics is usually fired at temperatures around 1250 ° C, which allows its use in a modern household, including washing in a dishwasher. The principle of Cyril Hančl's art is that the objects we are surrounded with are co-shaping our lives. His main aim is to reduce form, to simplify. Simplification leads the mind to calm. And a quiet mind provides relief to the individual.

https://www.cyrilhancl.com/shop