RIBELL

11—12/12/2021 | Výstaviště Praha, Holešovice

Jsme studio RIBELL ve složení designéra Josefa a uměleckého litce kovů Honzy pocházejících z východních Čech. Společně se věnujeme produktům z odlévaného bronzu, především výrobě zvonů. Naše společná cesta začala kolekcí RIBELL, která vznikla jako diplomová práce Josefa na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, ve spolupráci s Honzou, který se věnuje odlévání zvonů již jako druhý v generaci. Aktuálně se specializujeme na výrobu zvonů a produktů s tím spojených. Naší ambicí je nadále rozvíjet tento způsob řemeslné výroby a posouvat jeho možnosti jak po technologické stránce, tak po vizuální. Zvony odléváme ze slitiny bronzu nazývané zvonovina a nabízíme různé varianty povrchových úprav. We are the RIBELL studio composed of the designer Josef and the artistic litter of metals Honza originating from Eastern Bohemia. Together we focus on cast bronze products, especially the production of bells. Our joint journey began with the RIBELL collection, which was created as a diploma thesis by Josef at the Faculty of Art and Design in Ústí nad Labem, in cooperation with Honza, who is dedicated to casting bells for the second time in a generation. We currently specialize in the production of bells and related products. Our ambition is to further develop this method of handicraft production and to shift its possibilities both technologically and visually. We cast bells from a bronze alloy called a bell-alloy and we offer various variants of surface treatment.

https://www.ribell.eu/