MONIKA NOVAKOVA

20—21/5/2023 | Výstaviště Praha, Holešovice

CZ / Udržitelnost je prioritou celé tvorby pod mojí značkou MONIKA NOVAKOVA. Použitím přírodních materiálů se vracím k tradičnímu odívání, k tradiční výrobě a zpracování, k přírodě samotné. Prostřednictvím promyšlených a propracovaných střihů tak, aby byly oděvy zajímavé, jedinečné a však nadčasové a praktické, se snažím o vytváření oděvů, které se dají kombinovat, které se dají nosit pro různé příležitosti a tím tak podpořit myšlenku, že oděv má být nošen a ne jen čekat v šatníku na “onu správnou příležitost”. Svojí tvorbou se len snažím propagovat jako celoroční materiál, nejen pro letní horké dny. Lny použité pro aktuální kolekci jsou utkané ze zbytkových přízí velké produkce tkalcovny ve Šumperku. Příze samotné pocházejí z českých přádelen, kdy některé z nich jsou získané spoluprací s přádelnami a odkupem již nevyužitých špulek přízí ze vzorkovny, neprodaných klubek "vyřazených" přízí. I zde dbám na přírodní složení materiálu. Všechny šité oděvy jsou pečlivě navrženy a umístěny při střihání tak, aby se minimalizovaly zbytky látek. Péče o odpad vzniklý během procesu výroby oděvu jde ruku v ruce s udržitelností v oblasti módy. Pletené oděvy jsou pleteny ve tvarovaných panelech, což snižuje veškeré výseky pleteniny. Pokud dojde k nějakému odpadu, shromažďuji jej a znovu použiji pro jiné projekty. EN / Sustainability is the priority of all creations under my brand MONIKA NOVAKOVA. By using natural materials, I return to traditional clothing, to traditional production and processing, to nature itself. Through thoughtful and sophisticated cuts so that the clothes are interesting, unique, yet timeless and practical, I strive to create clothes that can be combined, that can be worn for different occasions and thus promote the idea that clothes are meant to be worn and not just waiting in the wardrobe for "the right opportunity". I'm just trying to promote linen fabric as a year-round material, not just for hot summer days. The linens used for the current collection are woven from residual yarns from the large production of the weaving mill in Šumperk. The yarns themselves come from Czech spinning mills, where some of them are obtained through cooperation with spinning mills and the purchase of unused spools of yarn from the sample room, unsold balls of "discarded" yarn. Here, too, I pay attention to the natural composition of the material. All sewn garments are carefully designed and positioned when cutting to minimise fabric waste. Taking care of the waste generated during the clothing manufacturing process goes hand in hand with sustainability in fashion. Knit garments are knitted in shaped panels, which reduces any cuts in the knit. If there is any waste, I collect it and reuse it for other projects.

https://www.monikanovakova.com/