MONIKA NOVAKOVA

30—31/7/2022 | náměstí Václava Havla, Praha 1

MONIKA NOVAKOVA. Udržitelnost je prioritou celé mé tvorby. Použití přírodních materiálů je návratem k tradičnímu odívání, výrobě a zpracování a k přírodě samotné, zároveň však otevírá nové možnosti k udržitelným, inovativním materiálům. Věřím, že oděv má být nošen a ne jen čekat v šatníku na “onu správnou příležitost”. Proto se snažím pomocí promyšlených a propracovaných střihů vytvářet oděvy nejen zajímavé a jedinečné, ale i nadčasové, vhodné pro různé příležitosti a vybízející k dalším kombinacím. Péče o odpad vzniklý během procesu výroby oděvu jde ruku v ruce s udržitelností v módě. Pletené oděvy proto pletu ve tvarovaných panelech, což snižuje veškeré výseky pleteniny. Všechny šité oděvy jsou pečlivě navrženy a umístěny tak, aby se minimalizovaly zbytky látek. Pokud dojde k nějakému odpadu, shromažďuji jej a znovu použiji pro doplňky nebo jiné projekty. Představené produkty prolínají tradiční textilní řemeslo - přenesené do oděvů pletením na ručních pletacích strojích - a materiál typický pro naše podnebné a pěstitelské podmínky - len. Jednou z hlavní myšlenek mé tvorby je podpořit textilní průmysl v České republice od materiálů po komponenty. Len používaný pro šitou část kolekce je tkán na Moravě v jedné z posledních tkalcoven v České republice. Lny jsou tkány v omezeném množství ze zbytkových přízí z větších objednávek. Příze pocházejí z přádelny na Valašsku a na Pardubicku. Střihově jsou oděvy řešeny tak, aby se přizpůsobily rozdílným ženským křivkám a přitom si zachovaly slušivou a čistou linii. English version: MONIKA NOVAKOVA. Sustainability is a priority for all my work. The use of natural materials is a return to traditional clothing, fabrication and processing, and to nature itself, while opening up new opportunities for sustainable, innovative materials. I believe the garment should be worn and not just waiting for the "right opportunity" in the wardrobe. That is why I am trying to create garments not only interesting and unique, but also timeless, suitable for different occasions and encouraging other combinations using sophisticated cuts. Taking care of the waste generated during the garment production process goes hand in hand with fashion sustainability. Therefore, knitted garments are knitted in molded panels, which reduces all cuts of knitting. All sewn garments are carefully designed and positioned to minimise fabric debris. If there is any waste, I collect it and reuse it for accessories or other projects. Presented products are combination of traditional textile craft - knitting on a hand-operated knitting machines, and linen, material typical for Central European climate. The yarns come from the region of Wallachia and Pardubice and the linen is woven in one of the last weaving mills in Moravia. The linen is woven in limited quantities from residual yarns from larger orders. One of the ideas of this collection is to support the Czech textile industry, from materials to components. The garments are designed to accommodate different female curves while maintaining a flattering and clean line. The whole collection is a play of light and shadow with vertical, horizontal and diagonal cuts and patterns.

Dyzajn newsletter

Chodíte na Dyzajn market nakupovat a obdivovat lokální tvůrce?
Chcete 14 dní před konáním dostat e-mailem upomínku?

Nebojte, vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí.
Chcete vědět víc? Naše podmínky zpracování osobních údajů najdete zde.